Import Eksport/Export

Import og eksport

Import and export

 

Hva trenger vi som speditør for å hjelpe deg med å lage import/eksport?

For å kunne lage nødvendig tollpapirer trenger vi å få tilsendt minimum faktura på de varene som skal inn/ut av landet.

På faktura må det fremgå hvem varen er solgt og kjøpt av, hvilke typer varer det er, samt verdien. Vi må også vite vekt og hvilken grense varene skal fortolles mot. Tillegg kan vi forespørre annen dokumentasjon om det skulle være nødvendig.

 

Hva er import?

Import er en prosedyre gitt av tollvesenet hvor varer skal importeres inn til Norge. Når en skal innføre varer finnes det ulike poster enn må håndtere. Som importør har man et ansvar for å kunne, samt overholde tollvesenets lovverk.

Det er ulike avgifter som skal betales og restriksjoner som skal overholdes ved innfortolling av varer. Fortollingen av selve varene kan en speditør gjøre gjennom tollvesenets elektroniske tollsystem (TVINN).

 

Hvordan foregår prosedyren?

Importøren tar kontakt med speditør som lager importen elektronisk gjennom TVINN. Deretter sendes referansenummer til transportøren. Den som transporterer varene er pliktig til å melde seg på den tollstasjon som skal passeres. Importøren har ikke lov til å losse bilen på bestemmelsesstedet før importen er deklarert.

 

Les mer om Import hos tollvesenet her

 

 

Hva er eksport?

Eksport er en prosedyre gitt av tollvesenet hvor varer skal eksporteres ut av Norge. Som ved import er det flere poster som må håndteres. Her må man også kunne og overholde tollvesenet lovverk. Største forskjellen er at det som oftest ikke er avgifter å betale.

 

Hvordan foregår prosedyren?

En speditør kontaktes som lager eksporten ved hjelp av tollvesenets system TVINN. Vi sender eksportdokumentet til transportøren som videre viser dette på tollstasjon og får dette attestert.

 

Les mer om Eksport hos tollvesenet her

What is an export?

Export is a procedure given by the Norwegian authorities where goods will be exported from Norway. Like the import it is several stages needed to be handled. Here you also need to know and adhere to customs law and regulations. The biggest difference is that in most cases there are no duties to be paid.

 

How is the export procedure?

A forwarder with access to TVINN will help the exporter make the exportdeclaration. The forwarder sends the declaration to the transporter that will get it stamped by the customs authorities at the bordercrossingpoint leaving Norway.

 

Read more about export on the customs webpage here

 

What do we need to assist you with your import/export?

To help you with the necessary declarations we must have the invoice(s) for the goods arriving/leaving the country. The invoice(s) should clearly state who is the seller and buyer, what kind of goods (not just a brand name) and the value of it.

We will also need to know the weight and which borderpoint the goods will arrive/depart. Depending on the type of goods we will ask for necessary documentation or permissions.

 

What is an import?

Import is a procedure given by the Norwegian authorities where goods are imported to Norway. When goods are arriving Norway there are some stages needed to be handled. As an importer you are responsible for knowing and adhering to customs law and regulations.

It might be duties to be paid and regulations needed to be kept when you import goods. The import itself can be handled by a forwarder through the customs electronic system (TVINN).

 

How is the procedure?

The importer will use a forwarder that makes an importdeclaration in TVINN. An referencenumber is sent to the transporter. The transporter must contact the customs authorities on the point of entrance to Norway. The goods are not allowed to be unloaded until the importdeclaration is approved.

 

Read more about import on the customs webpage here

 

 

 

 

Skibotn Spedisjon AS, Stormyra 1

9143 SKIBOTN

Org.nr: NO 879 702 372 MVA

Tlf: +47 777 14 590, Fax: +47 777 14 591

Email: post@skibotn.com

 

© Copyright 2018